Document
Untitled Document
 !

แจ้งซ่อมที่นี่

 

รายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

ลำดับ ชื่อ นามสกุล วันที่แจ้ง เบอร์โทร งาน รายละเอียด ครุภัณฑ์ รูป สถานที่ ห้อง สถานะ ความเห็นช่าง
ลำดับ ชื่อ นามสกุล วันที่แจ้ง เบอร์โทร งาน รายละเอียด ครุภัณฑ์ รูป สถานที่ ห้อง สถานะ ความเห็นช่าง
66 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-08-07 17:42:51 0882255422 อื่น ๆ ตู้ล้อคเกอร์ไม่มีกุญแจล้อค (ไม่มีตั้งแต่แรก) !รูป อาคารปฏิบัติการ AI ชั้น2 รอดำเนินการ
65 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-08-07 17:40:15 0882255422 อื่น ๆ ฝารองนั่งห้องโถฝั่งขวา ห้องน้ำหญิงด้านในหลุด !รูป อาคารปฏิบัติการ AI ชั้น 2 รอดำเนินการ
64 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-08-05 09:57:14 0882255422 เครื่องปรับอากาศ แอร์ไม่เย็น อาคารปฏิบัติการ AI AI 208 รอดำเนินการ
63 เพ็ญศิริ แก้วทอง 2020-08-07 11:06:45 0816791881 เครื่องปรับอากาศ แอร์ห้อง AI 201 ดับบ่อย ต้องปิดแล้วเปิดใหม่ และก็ดับอีกค่ะ อาคารปฏิบัติการ AI 201 ดำเนินการแล้ว
62 วิรามศรี ศรีพจนารถ 2020-08-04 09:03:13 0819850433 อื่น ๆ ด้ามจับประตูหลุด !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI 403 ดำเนินการแล้ว
61 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-08-07 11:07:21 0882255422 เครื่องปรับอากาศ รีโมทแอร์ไม่มี 56 อก -4120-01-08-0001 อาคารเจ้าคุณทหาร B211 ดำเนินการแล้ว กำลังติดตามจากพัสดุอยู่
60 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-07-31 15:34:19 0882255422 ไฟฟ้า ไฟ 5 หลอด ไม่ติด !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B 211 รอดำเนินการ
59 ชนากานต์ เผือกประเสริฐ 2020-08-04 09:04:18 0859220232 เครื่องปรับอากาศ แอร์ในห้องผลิตน้ำไม่มีความเย็น มีแต่ลมออกมา (แจ้งพัสดุแล้ว รบกวนตามเรื่องต่อค่ะ เผื่อจะมีแนวทางแก้ไขอื่นๆได้) อาคารปฏิบัติการ AI โรงผลิตน้ำแคแสด ดำเนินการแล้ว ไม่สามารถทำการแก้ไขได้เนื่องจากขาดแคลนอุปกรณ์
58 ชนากานต์ เผือกประเสริฐ 2020-08-04 09:03:22 0859220232 อื่น ๆ ย้ายพัดลมติดผนัง อาคารปฏิบัติการ AI โรงผลิตน้ำแคแสด ดำเนินการแล้ว
57 อัสนี วิจิตระกะ 2020-08-03 12:10:36 0869888700 อื่น ๆ มือจับประตูหลุด - อาคารปฏิบัติการ AI 416 ดำเนินการแล้ว
56 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-07-30 12:35:33 0882255422 อื่น ๆ ที่จับมือประตูห้องน้ำหญิงด้านในหลุด !รูป อาคารปฏิบัติการ AI ห้องน้ำหญิงด้านใน ดำเนินการแล้ว
55 ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ 2020-07-31 14:58:28 0867010055 อื่น ๆ ประตูหน้า ห้อง 502 มีเสียงดัง ขอบประตูขูดกันด้านบน อาคารปฏิบัติการ AI 502 ดำเนินการแล้ว
51 อัสนี วิจิ 2020-07-30 12:35:52 0869888700 ไฟฟ้า ต่อปลั๊กไฟ เสียบเพิ่ม - !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 312 ดำเนินการแล้ว
50 อัสนี วิจิ 2020-08-03 12:10:54 0869888700 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไฟที่ปลั๊กเสียบข้างผนังเครื่อง ไฟไม่เข้า 60อก-6622-05-03-01 !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 410 ดำเนินการแล้ว
49 อัสนี วิจิ 2020-07-30 12:34:30 0869888700 ไฟฟ้า ปลั๊กไฟหลอม หลุด เครืcentrifuged !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 312 ดำเนินการแล้ว
48 อัสนี วิจิ 2020-07-30 12:35:20 0869888700 ไฟฟ้า ไฟไม่เข้าเครื่อง ไม่เขย่า - !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 313 ดำเนินการแล้ว ไม่เจอเครื่องที่แจ้งซ่อม
47 อุมาพร ฉัตรศรีสุวรรณ 2020-07-13 17:02:11 0839725543 เครื่องปรับอากาศ ต้องการให้ปรับทิศทางพัดลมแอร์ เนื่องจากแอร์ติดตั้งสูง ต้องใช้บันไดยาวในการขึ้นไปปรับทิศทางลม 62อก412001020019 อาคารปฏิบัติการ AI 306 ดำเนินการแล้ว
46 ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ 2020-07-10 18:23:56 0867010055 อื่น ๆ พื้นลิฟต์เปิดออกมา เดินสะดุดพื้น !รูป อาคารปฏิบัติการ AI ลิฟต์ รอดำเนินการ
45 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-07-13 17:02:35 0882255422 อื่น ๆ ย้ายตำแหน่งของกล้องฉาย อาคารปฏิบัติการ AI AI 206 ดำเนินการแล้ว ย้ายแล้ว
44 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-08-03 10:42:58 0882255422 ไฟฟ้า ตรวจสอบระบบไฟฟ้าทุกจุด ก่อนเปิดภาคเรียน อาคารเจ้าคุณทหาร 210-212 ดำเนินการแล้ว
43 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-07-10 14:58:12 0882255422 น้ำประปา น้ำรั่วออกจากหัวก็อกตรงอ่างล้างมือทางเดิน ปิดน้ำแล้ว ก็ยังคงรั่วอยู่ !รูป อาคารปฏิบัติการ AI ทางเดิน ชั้น 2 ดำเนินการแล้ว
42 ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ 2020-07-13 17:03:12 0867010055 เครื่องปรับอากาศ แอร์หน้าห้องไม่เย็น ขึ้นว่า e6 !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 502 ดำเนินการแล้ว ทำการแจ้งซ่อมแล้ว รอดำเนินการ
41 ฉวี ยิ้มยนต์ 2020-07-08 14:52:36 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปลั๊กชำรุด 47อก378001-29-0004 vortex อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB305 ดำเนินการแล้ว
40 ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ 2020-07-16 09:15:39 0867010055 อื่น ๆ ประตูตก บานพับเกลียวหวาน !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 501 ดำเนินการแล้ว
39 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-07-10 14:58:14 0882255422 น้ำประปา หัวก็อกหลุดออกจากฐานอ่างล้าง !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI 208 ดำเนินการแล้ว
31 วันทนีย์ ช้างน้อย 2020-07-03 19:28:33 0814579025 อื่น ๆ ยี่ห้อwhirlpool ไม่เย็น -- ตู้เย็น อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB323 ดำเนินการแล้ว ทำการตรวจสอบแล้วสารทำความเย็นหมดสภาพ
30 วันทนีย์ ช้างน้อย 2020-07-03 11:29:19 0814579025 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สายไฟชำรุด coolingหมายเลขครุภัณฑ์เลือนลาง อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB323 ดำเนินการแล้ว
29 วันทนีย์ ช้างน้อย 2020-07-03 16:01:50 0814579025 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไม่ทำความเย็น cooling 46กษ6622-01-05-01 อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB323 ดำเนินการแล้ว เย็นอยู่นะ
28 วันทนีย์ ช้างน้อย 2020-07-03 16:03:06 0814579025 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไม่ทำความเย็น หัวก๊อกชำรุด cooling 44กษ6622-03-04-01 อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB323 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
27 กัลยาณี เต็งพงศธร 2020-07-03 14:52:22 0896942028 อื่น ๆ สายHTMD สำหรับ[ต่อ Notebook ต่อแล้วไม่ปรากฎใน smart จอ แต่ถ้าใช้ระบบ VGA ต่อได้สำเร็จ, smart จอ ไม่สามารถ touch screen ได้ อาคารปฏิบัติการ AI AI 502 ดำเนินการแล้ว เครื่องโน้ตบุคตั้งค่าจอที่ 2 ที่ออกหน้าจอใหญ่เป็น 3800*2100 (4k) ซึ่งใช้เวลาประมวลผลนาน กาดจอโน้ตบุครันไม่ไหว
25 อรชร เมฆเกิดชู 2020-07-03 11:31:22 0918790638 เครื่องปรับอากาศ น้ำรั่วจากแอร์ อาคารเจ้าคุณทหาร b206 ดำเนินการแล้ว ทำการเปลี่ยนสายน้ำทิ้งจากถาดแอร์แล้วสามารถใช้งานได้ปกติ
24 จิราภรณ์ สิริสัณห์ 2020-07-03 14:09:54 0985493615 อื่น ๆ โปรเจคเตอร์เปิดไม่ติดจึงทำให้หน้าจอไม่ปรากฎภาพสไลด์สอน ไม่รู้ อาคารปฏิบัติการ AI AI503 ดำเนินการแล้ว โปรเจคเตอร์ใช้งานได้ สาย vga สามารถใช้งานได้ แต่สาย hdmi ที่ต่อจากโปรเจคเตอร์ขาดในบนฝ้า ยากต่อการแก้ไข
23 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-07-03 08:41:23 0882255422 น้ำประปา ข้อต่อท่อเดรนน้ำทิ้งอ่างล้างหลุดจากกัน อาคารปฏิบัติการ AI ภัตตาคาร ดำเนินการแล้ว
22 วันทนีย์ ช้างน้อย 2020-07-30 12:36:30 0814579025 ไฟฟ้า ต่อระบบตัวสำรองไฟเครื่องให้ปลอดภัย อาคารปฏิบัติการ AI AI313 ดำเนินการแล้ว
19 ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ 2020-07-01 19:35:16 0867010055 อื่น ๆ ประตูตก ไม่มี อาคารปฏิบัติการ AI 601 ดำเนินการแล้ว
Document